Dr Prashant Bhalla felicitated with the 5th Bharatiya Manav Adhikar Samman – 2015